Tribologické informácie

28.01.2012 12:07

Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje odpor, ktorým tekutina pôsobí proti silám snažiacim sa posunúť jej najmenšie častice. Základnou jednotkou kinematickej viskozity je mm2/s. Pri ropných olejoch sa najčastejšie stanovuje pri teplotách 20, 40, 50 a 100 0C.


Bod vzplanutia - je najnižšia teplota, pri ktorej vzorka oleja za definovaných podmienok vyvinie toľko pár, že tieto pri priblížení skúšobného plamienka vzplanú a zhasnú. Jej hodnota sa uvádza v 0C a súvisí tiež s odparivosťou oleja.


Bod tuhnutia - najvyššia teplota, pri ktorej olej prestáva voľne tiecť a považuje sa za hranicu používateľnosti oleja. Charakterizuje schopnosť oleja tiecť pri nízkych teplotách.
TBN (total base number) - číslo celkovej alkality vyjadruje schopnosť oleja neutralizovať kyslé zložky - hlavne produkty horenia a oxidácie. Vyjadruje sa v KOH/mg.


Viskozitný index - vyjadruje závislosť viskozity oleja od teploty. Oleje s vyšším viskozitným indexom majú priaznivejší priebeh závislosti viskozita/teplota ako oleje s nižším viskozitným indexom.


Základový olej - čistý ropný olej o požadovanej viskozite získaný destiláciou ropy, rafináciou, odparovaním a hydrogenačným dočistením. Je to polotovar, do ktorého sa pridávajú aditívy za účelom prípravy mazacieho oleja


Aditívy - látky pridávané do základového oleja za účelom zlepšenia jeho úžitkových vlastností.


Antioxidanty - pridávajú sa do oleja, aby sa zlepšila jeho oxidačná stabilita. Nedostatočná oxidačná stabilita oleja vedie k vzniku karbónových usadenín , urýchľuje koróziu a hrdzavenie.


Čerpateľnosť - charakterizuje chovanie oleja za nízkych teplôt a nízkeho strihového napätia, vyjadruje schopnosť oleja byť nasávaný do olejového čerpadla a vytláčaný z neho.


Depresanty - prísady znižujúce teplotu tuhnutia tým, že sa absordujú na zárodočný kryštál parafínu a modifikujú jeho rast.


Detergenty - aditívy pridávané do oleja za účelom potlačenia tvorby vysokoteplotných usadenín, zamedzenia korózneho opotrebenia a ochrany proti hrdzaveniu stroja.


Prísady znižujúce trenie - ich úlohou je znižovať trenie medzi pohybujúcimi sa časťami dvoch telies. Vyznačujú sa vysokou afinitou ku kovovým povrchom, vytvárajú film s nízkym koeficientom vnútorného trenia

 

 

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk